Статьи

Нова парадигма менеджменту ХХІ століття

Галина Канафоцька

Філософія соціально-економічного розвитку України на сучасному етапі полягає у пізнанні глибинних факторів національного і загальноцивілізаційного прогресу. Саме нові ідеї, як складова інформаційних ресурсів, один із таких факторів, що постійно впливає на розвиток людини і суспільства в цілому. Використання цього впливу дасть змогу задіяти духовні, інтелектуальні, організаційні, матеріально-фінансові ресурси України для цивілізаційного стрибка і розв’язати невідкладні проблеми часу. Щодо нових технологій, то життя змушує акцентувати увагу на кількох головних напрямах їх розвитку. Змістом одного з них має стати застосування повних (автаркічних) циклів ресурсо- і природозберігаючих технологій (включаючи альтернативну енергетику, переробну промисловість, житлові екополіси, наукові парки та технополіси, мінімізовані транспортні потоки, а також пов’язані з цим інформатику, телекомунікації та ін.), спрямованих на перехід до нової екологічної ніші, зменшення антропогенного тиску на природу при забезпеченні достатнього рівня життєвого комфорту.

Другим важливим напрямом має стати створення соціально-організаційних структур, які діятимуть на принципах самоорганізації і візьмуть на себе координуючу та організуючу роль подолання в суспільстві кризових явищ. Саме такі структури будуть здатні створити умови для розкриття та реалізації творчих здібностей, талантів кожної людини, отже, сприятимуть інтелектуальному і духовному розвитку суспільства. Це дозволить наблизитися до істини, пошук якої не можна звузити, замовити або контролювати політичними чи бізнесовими інтересами, тому що при такому підході духовна складова розвитку не здатна буде виконувати свою інноваційну функцію в суспільстві, результатом якої є прогрес цивілізації.

Подальшим кроком має стати створення цілісної системи організаційно-економічного та інформаційного забезпечення інноваційних процесів в Україні. В єдиній суспільній свідомості — велика сила, але вона повинна бути урівноважена повагою до індивідуальних творчих здібностей. Потрібно розглядати людину з її потребами, інтересами, мотивами, цінностями, психологічною структурою і т.д. в системі мікро-, макро- та інтергосподарювання, усвідомити, що ринкові грошово-речові пріоритети не можуть замінити істинного призначення людини, що фірми, які підпорядкували свою діяльність суто матеріально-фінансовому інтересу, не стільки формують, скільки руйнують економіку, що суспільно-регулювальні механізми комерційного характеру вступають у конфлікт з майбутніми глобальними цілями розвитку людства. Все це підштовхує до перетворення соціально-організаційних структур у «живі» організації, що сприятиме не лише зростанню матеріального добробуту, а й допоможе людям усвідомити гуманістичні цінності суспільного буття, зрозуміти, що на межі тисячоліть постає нова парадигма цивілізаційних змін, відкриваються можливості для світоглядного прориву, синтезу науки, освіти, мистецтва, культури на основі єдності людського, загальноцивілізаційного та космічного підходів.

Існують деякі універсальні принципи, дотримання яких дає змогу формувати здорові і ефективні організації. І навпаки, ігнорування цих принципів обов’язково призведе до проблем і загроз. Адже, крім фізичних законів, існують закони організації людських систем. Якщо ми їх не будемо враховувати, настане невідворотна розплата психічним і фізичним здоров’ям, втраченими фінансами, зіпсованими стосунками, зруйнованими долями, знищеними мріями. Перед тим, як створити організацію, слід створити певну модель, наближену до реальної. Ідеальною можна було б назвати організацію, що діє як цілісний саморегулівний колектив, який досягає поставлених цілей при мінімальних зовнішніх керуючих впливах. Організація має діяти як єдиний живий організм, у майбутньому виключно як корпорація — органічне об’єднання людей, як найвищий рівень розвитку організації. Організація — це процес, корпорація — мета. Але навіть корпорація не може досягти прогресу, якщо відсутній приплив нових ідей і особистостей, здатних втілювати у життя необхідні зміни. Без них виникне дисгармонія між бажаннями новаторів та існуючими державними і недержавними чинниками, а також і через відсутність вищезгаданої інституційної інфраструктури, яка в основу своєї діяльності поклала б гармонізацію суспільних відносин, що дало б змогу в умовах існуючих суперечностей віднайти альтернативу і розв’язувати проблеми на належному рівні.

Будь-яка корпорація формується творчими особистостями. Реалізація творчих можливостей має бути спрямована на розуміння значення результатів цієї реалізації для сучасності. Але світ охопив егоїзм, при якому людина не бажає входити у співтовариство, встановлювати відносини взаємообміну і взаємовідповідальності між індивідом і співтовариством. Для сучасних організацій особливо важливо зрозуміти потребу у формах спільної роботи і управління, бо саме це дасть можливість аналізувати інформацію і знаходити відповіді, які приведуть до вирішення завдань майбутнього та забезпечать гідне життя прийдешнім поколінням. Люди стануть здатними брати на себе відповідальність, керуючись не особистими мотивами, а об’єктивною необхідністю. Якщо фундаментально розширити горизонт свідомості і відповідальності соціального організму та його членів, то цілі і завдання структури перевищать саму організацію, яка зможе інтенсивно кооперуватись і асоціюватися в різних формах. Таким чином, розвиток будь-якої організації, а через неї і суспільства в цілому безпосередньо пов’язаний з розвитком свідомості і здібностей окремої людини, з формуванням її світогляду. Свідомо спрямувати даний процес через систему організаційно-економічного та інформаційного забезпечення інноваційних процесів є головним завданням сучасного менеджменту.

Враховуючи, що традиційний менеджмент, як механізм впливу на свідомість людей у різних його моделях, формах, системах вичерпав себе, оскільки не сприяє розв’язанню загальнопланетарних проблем розвитку цивілізації, виникла об’єктивна необхідність сформулювати парадигму менеджменту XXI століття — менеджменту творчості, сутність якого:

  • по-перше — протистояння процесам саморуйнації людської особистості і руйнівним тенденціям зовнішнього середовища;
  • по-друге — створення умов для гармонізації відкритих саморегулівних систем: людини, організації, суспільства і т. д.
  • по-третє — створення умов для реалізації творчого потенціалу кожної людини (незалежно від рівня її свідомості) заради виявлення вектора його відбиття у творчій вільній праці;
  • по-четверте — формування і впровадження механізму управління творчістю на всіх рівнях для будь-якої відкритої системи.

Цикл статей з менеджменту творчості в контексті парадигми змін

Другие статьи

Вторичная адаптация персонала

Если в период быстрого роста организации возникает необходимость в создании системы первичной адаптации персонала, поскольку линейные руководители уже не могут лично заниматься новыми сотрудниками, то в период неопределенности более актуальной становится вторичная адаптация персонала. Вернее, должна становиться. Но этого не происходит.
Ольга СИДОР

Влияние корпоративной культуры на управление мотивацией

Система вознаграждений организации включает в себя все, что наемный работник может ценить и желать, а работодатель в состоянии или хочет предложить в обмен на вклад сотрудника в выполнение организацией ее миссии.
Ольга СИДОР

Пенсионные накопления и «совковая» психология

Когда создается относительно новый продукт для КУА (по месту работы), который считаешь нужным для людей в нашей стране и в котором сам участвуешь как рядовой вкладчик, возникает вопрос его продвижения.
Вячеслав Король, преподаватель Школы бизнеса КИБИТ о пенсионных программах в авторском блоге fundmarket.ua

Управление сложностью, как альтернативный подход к созданию стратегии и сбалансированной системы показателей

Властная вертикаль – тяжкое бремя любого руководителя. Менеджеры обычно трудятся честно и много, проблема не в них, а в громоздкой и дорогостоящей модели управления с ее переизбытком начальников.
Александр Мартынов

Как рассчитать размер компенсации

Чтобы определить оптимальный размер компенсаций для сотрудников, чаще всего сравнивают фактические показатели со среднерыночными.
Ольга СИДОР

Мотивація персоналу: міняти не можна залишити

Незважаючи на безліч досліджень і статей, тисячі спеціалістів і експертів, що присвятили себе вивченню цього питання, тема мотивації персоналу залишається однією з найболючіших для сучасного бізнесу.
Ольга СИДОР

Лидер от Бога, или чему не учат руководителей?

Современных лидеров учат принимать только взвешенные и продуманные решения. Часто это становится для них ловушкой.
Ольга СИДОР,

Оценка кадрового потенциала

Основными ресурсами современного менеджера принято считать финансы, время и персонал.
Ольга СИДОР

Деловая игра «Торговая палата»

Исторически деловые игры то вызывают пристальный интерес, то почти игнорируются.
Ольга СИДОР

SoLoMo Манифест

Или все, что нужно знать маркетологам о сочетании социальных сетей, геолокаций и мобильных платформ (Social, Local, Mobile).
Перевод Школы бизнеса КИБИТ

Ученая степень или степень МВА?

Принимая решение о получении того или иного образования необходимо учесть наличие факторов, способных создать благоприятные условия для дальнейшего развития личности, бизнеса или профессиональных качеств и устойчивые конкурентные преимущества на рынке. Ошибка в их оценке может стоить достаточно дорого.
Инна Коляденко

Собственный бизнес. Чем руководствоваться при выборе?

Этот вопрос с каждым годом для нас становиться все актуальнее. Мы чаще стали менять профессии, места работы. Альтернативных путей профессионального совершенствования у нового поколения менеджеров становится все больше.
Валериан Макацария

Бизнес. Стратегия. Как найти конкурентную идею?

Эта публикация посвящена вопросу поиска конкурентной идеи. Такой идеи, которая позволит выстроить вокруг себя уникальную стратегию для Вашей организации.
Валериан Макацария

Речевой ИНТЕЛЛЕКТ

Порою нам кажется бессмысленным тратить драгоценное время и деньги на то, чтобы научиться говорить на родном языке.
Ольга Габлюк

Сила первого впечатления

Можно до бесконечности изучать, тренировать приемы управления вниманием, техники манипуляций и т. д., но если не удалось произвести первое впечатление — все бесполезно.
Ольга Габлюк

Бизнес. Ваше ли это дело?

Это важный вопрос, на который отвечали ученики-выпускники одной школы, куда меня пригласили вести предмет «выбор профессии».
Макацария Валериан

Визначення національної економічної моделі України: порівняльний аналіз можливих альтернатив

Україна, так само, як і інші колоніальні республіки колишньої радянсько-російської імперії, у досить непростих умовах визначає мету та шляхи досягнення свого самостійного майбуття, виробляє параметри соціально-економічної й геополітичної моделі розвитку в ІІІ тисячолітті.
Олег Соскін

Фінансово-економічні ризики розвитку України в умовах сучасної кризи

Україна не стала на шлях трансформацій та радикальних реформ. Відсутність стратегії, спрямованої на здійснення послідовних ринкових перетворень, призводить до зниження ефективності державної економічної політики.
Олег Соскін

Становлення національної буржуазії та середнього класу в Україні

Розвиток держави та нації пов’язаний із формуванням національної буржуазії. Якщо етнос не усвідомлює необхідності створення умов для її становлення, тоді він ніколи не перетвориться на повноцінну націю, яка, своєю чергою, не зможе розбудувати ефективну, потужну, креативну державу.
Олег Соскін

Трансформація податкової системи в контексті формування сучасної економічної моделі України

У статті проаналізовано сучасний стан і вади податкової системи України, показано діалектику податкових змін у країні починаючи з 1992 року, визначено засади та напрями трансформації вітчизняної податкової системи з огляду на необхідність впровадження сучасної, конкурентоспроможної економічної моделі України.
Олег Соскін

Організаційна ефективність процесу злиття компаній

Останнє десятиліття ХХ століття характеризувалося суттєвим сплеском злиттів та поглинань. Так у 1999 році було оголошено більше 40 тисяч таких угод загальною вартістю 3,4 трлн.дол.США.
к.е.н. Докієнко Лариса

Типологія суспільств як предмет соціальної філософії

к.філос.н. Яковлева-Романенко Олена
Ожидайте...