Статьи

Чинники формування нової генерації як майбутньої складової управлінської еліти України

Галина Канафоцька

У кризові періоди неминуче настають часи, коли потрібно формувати нові підходи, форми та методи, використання яких дасть змогу досягти гармонізації розвитку суспільства.
Гармонізація розвитку України залежить від системної та комплексної відповіді на діалектико-взаємопов’язані запитання. НАВІЩО? ЩО? ЯК? Отже, все починається з мудрої цілі підґрунтя та методів її досягнення.

Стратегічна ціль - формування Нового покоління, яке зможе дати відповіді на поставлені запитання за умов використання результатів незалежних творчо-розумових процесів людини - єдиного джерела розвитку будь-якого суспільства в межах існуючої цивілізації.

Мета - намітити найпринциповіші складові відповідей щодо фундаментального фактору буття - розкриття та використання творчого потенціалу особистості.

Сучасна криза в Україні є невід’ємною складовою глобальної кризи загальнопланетарного масштабу. Багато хто сьогодні вже більше не сумнівається в існуванні світової кризи. Визнання її вже є позитивною ознакою, тому що свідчить про можливості відновлення нормальних пропорцій в сучасній свідомості, тому що криза цивілізації, яку відчуває людство, в основі своїй є, насамперед, кризою світоглядною. Окрім того, прогресивні сили починають розуміти, що цивілізація, якою так пишаються сучасні люди, зовсім не займає привілейоване становище в світовій історії, і що її може очікувати така ж сама доля, котра раніше спіткала багато інших цивілізацій, що зникли в більш чи менш віддалені епохи, і нерідко залишили по собі лише ледве помітні, або майже цілком нерозпізнані сліди.

Кризові явища в нашому суспільстві вимагають прискорення процесів усвідомлення не лише макро-, мікроекономічних та політичних явищ, але й психодуховних для вирішення актуальної проблеми розвитку світового співтовариства, в тому числі України, як його складової. Українське суспільство як самостійний суб’єкт людської цивілізації має реально оцінити не лише геополітичне становище країни, її небезпечний екологічний стан, зробити глибокий аналіз кризових явищ останнього періоду розвитку, негативних тенденцій відкидання України на узбіччя світового цивілізаційного процесу, врахувати можливість перетворення її на архаїчно-індустріальний придаток розвинених країн з найбільш забруднюючими довкілля виробництвами, але й приділити увагу духовному відродженню нації. Це дасть змогу чітко усвідомити ситуацію та спромогтися реалізувати історичний шанс не тільки щодо всебічної модернізації суспільства з метою досягнення передових рубежів людського розвитку та входження до європейського і світового співтовариства на рівноправній основі, а й щодо специфічної ролі, яку Україна могла б відіграти в цивілізаційному процесі подолання загрози існуванню людства та у формуванні єдиної планетарної цивілізації, що народжується на межі другого і третього тисячоліть.

Очевидним є те, що кризові процеси спостерігаються всюди. Що стосується природних процесів на нашій планеті, спостерігається розгортання кліматичної кризи, зростання швидкості вітрів, щорічне зростання матеріальних і людських втрат від стихійних лих, навколишнє середовище стає все більш ворожим до людини. Сама ж людина, ослаблена духовно і тілесно, опинилася беззахисною проти забрудненого повітря і отруєної води, чим далі агресивніших мікроорганізмів і щораз потужніших цивілізаційних стресів.
 

Якщо висловлюватись абстрактно, то метою діяльності наявних провідних сил цивілізації є піднесення рівня свідомості людей на якомога вищий цивілізаційний щабель у межах існуючої екологічної ніші. Але іронія долі полягає в тому, що ця ніша вже вичерпана і прискорено деградує разом із цивілізацією, яка у ній домінує. Симптоми деградації безсумнівні і вже не є секретом ні у нас, ні в світовому просторі в цілому: духовна спустошеність, моральний нігілізм, криза демократичних інституцій, ракова пухлина корупції, міжнародний тероризм, ринки сексуальних рабів та дітей, "розповзання" зброї масового знищення, екологічна криза, зниження рівня інтелекту, фізичне виродження людини та руйнування її природного імунітету, повсюдне поширення статевих збочень і психічних хвороб, руйнування сім'ї, небезпечне відчуження між батьками і дітьми, людиною і природою. Ці та інші руйнівні процеси особливо активно розгортаються у країнах, які досягли вершин сучасної цивілізації, і вже починають переважувати їхні позитивні досягнення. Україна автоматично втягується в вищеназвані негативні процеси. Особливістю сучасного етапу стало можливим, наприклад, на базі наукових досліджень драматично змінити світ. Шляхом безвідповідального застосування інновацій в галузі атомної фізики чи генної інженерії можна нанести надзвичайну шкоду людині і природі. Катастрофа такого масштабу, як Чорнобиль, одночасно створила проблеми для всієї планети .Таким чином, планетарна криза вже стала очевидним фактом. Цього не бачить лише той, хто не хоче бачити. Очевидно те, що людство досягнуло "точки біфуркації" - своєрідної цивілізаційної розвилки, коли все стає можливим, а глобальні позитивні зміни можуть бути спричинені лише виваженими діями в ще існуючому просторово-часовому контініумі.

Альтернативний шлях розвитку цивілізації, в тому числі України - це формування свідомості Нового покоління. Кожна людина, як жива відкрита саморегулююча система, має унікальний набір здібностей, нахилів, талантів, генетичних особливостей, через реалізацію яких вона свідомо чи несвідомо включається в перетворення оточуючого середовища, виступаючи при цьому або його творцем або руйнівником. Формування Нового покоління можливе, на наш погляд, лише з точки зору особистого самоформування, самовиховання, саморозвитку, самогармонізації, самодисципліни, чому сприяють природні творчі начала людини. Але для цього необхідно створити певні умови, за яких людина зможе розкрити та реалізувати особистий творчий потенціал на основі забезпечених мотивацій. Включити мотиваційний механізм усвідомлення і здійснення психодуховної роботи людини над собою, а також відкрити і задіяти творчий потенціал кожної особистості, мотивацію творчості у всіх її проявах можливо лише за умови виключення будь-яких форм примусу чи тиску. Це відбувається , по-перше, через вплив життєвих обставин надзвичайного, кризового, переломного характеру; по-друге, через отримання знань, інформації. Очевидно, що кожна людина досягла конкретного рівня свідомості, процес розширення якої, в принципі, безмежний, використовує для саморозвитку інформацію. Саме інформація - це той інструмент, за допомогою якого може відбуватися розширення свідомості. Усвідомлення і готовність до здійснення психодуховної роботи над собою, а також потреба в здійсненні творчої праці в будь-якій формі, на наш погляд, - основні критерії становлення Нового покоління, покоління XXI століття.

  • Таким чином, сутність альтернативного шляху розвитку можна звести до чотирьох основних напрямів:
  • Світоглядний: визнання - всупереч минулим реліктовим настановам - реальності духовного світу і його практичного застосування, осмислення справжнього місця Людини у світі та її призначення, визнання стратегічної ефективності праведного і здорового життя, досягнення морально-позитивної цілісності мислення, слів і поведінки; реалістичний погляд на глобальні природні та цивілізаційні процеси;
  • Організаційний: створення багаторівневої системи суспільного самоврядування, яка б відповідала природі людини і соціального організму, орієнтувалася б на здібності і таланти людей, їхнє прагнення до творчості, свободи і справедливості, досягнення рівноваги прав і обов'язків, компетенції і відповідальності; створення ситуації, коли аморальність і безвідповідальність стають невигідними економічно і політично;
  • Технологічний: пріоритетний розвиток самодостатніх (автаркічних) циклів природо- і ресурсозберігаючих технологій, критично необхідних для виживання людства в умовах міжнародної (зокрема фінансової), кліматичної, геотектонічної, епідеміологічної та технологічної дестабілізації, рішуча модернізація та прискорений розвиток систем виховання, освіти, харчування, охорони здоров’я, медичної профілактики;
  • Інформаційно-просвітницький: синтезуюча складова, що може спричинити до ефекту синергізму, тобто створити середовище духу, інтелекту і дії, в центрі якого - людина, державні, громадські та бізнесові структури, процеси і системи навчання творчості, оприлюднення, зберігання, оцінювання, захист, реклама, використання, стимулювання результатів творчості з метою формування Нового світогляду, духовно-інтелектуального розвитку кожної особи, що гарантує безпеку її неповторності, оригінальності, розкриває Дух - в Інтелекті, Інтелект - в нових ідеях, а все - в Дії.
  • Таким чином, в основу формування нового світогляду має лягти філософія сучасного буття, що прискорить процеси соціальної самоорганізації, які базуються на основі усвідомлення того, що людство - це цілісний живий соціальний організм, для розвитку якого необхідне комплексне поєднання названих чотирьох системних напрямів.

Цикл статей з менеджменту творчості в контексті парадигми змін:

Другие статьи

Вторичная адаптация персонала

Если в период быстрого роста организации возникает необходимость в создании системы первичной адаптации персонала, поскольку линейные руководители уже не могут лично заниматься новыми сотрудниками, то в период неопределенности более актуальной становится вторичная адаптация персонала. Вернее, должна становиться. Но этого не происходит.
Ольга СИДОР

Влияние корпоративной культуры на управление мотивацией

Система вознаграждений организации включает в себя все, что наемный работник может ценить и желать, а работодатель в состоянии или хочет предложить в обмен на вклад сотрудника в выполнение организацией ее миссии.
Ольга СИДОР

Пенсионные накопления и «совковая» психология

Когда создается относительно новый продукт для КУА (по месту работы), который считаешь нужным для людей в нашей стране и в котором сам участвуешь как рядовой вкладчик, возникает вопрос его продвижения.
Вячеслав Король, преподаватель Школы бизнеса КИБИТ о пенсионных программах в авторском блоге fundmarket.ua

Управление сложностью, как альтернативный подход к созданию стратегии и сбалансированной системы показателей

Властная вертикаль – тяжкое бремя любого руководителя. Менеджеры обычно трудятся честно и много, проблема не в них, а в громоздкой и дорогостоящей модели управления с ее переизбытком начальников.
Александр Мартынов

Как рассчитать размер компенсации

Чтобы определить оптимальный размер компенсаций для сотрудников, чаще всего сравнивают фактические показатели со среднерыночными.
Ольга СИДОР

Мотивація персоналу: міняти не можна залишити

Незважаючи на безліч досліджень і статей, тисячі спеціалістів і експертів, що присвятили себе вивченню цього питання, тема мотивації персоналу залишається однією з найболючіших для сучасного бізнесу.
Ольга СИДОР

Лидер от Бога, или чему не учат руководителей?

Современных лидеров учат принимать только взвешенные и продуманные решения. Часто это становится для них ловушкой.
Ольга СИДОР,

Оценка кадрового потенциала

Основными ресурсами современного менеджера принято считать финансы, время и персонал.
Ольга СИДОР

Деловая игра «Торговая палата»

Исторически деловые игры то вызывают пристальный интерес, то почти игнорируются.
Ольга СИДОР

SoLoMo Манифест

Или все, что нужно знать маркетологам о сочетании социальных сетей, геолокаций и мобильных платформ (Social, Local, Mobile).
Перевод Школы бизнеса КИБИТ

Ученая степень или степень МВА?

Принимая решение о получении того или иного образования необходимо учесть наличие факторов, способных создать благоприятные условия для дальнейшего развития личности, бизнеса или профессиональных качеств и устойчивые конкурентные преимущества на рынке. Ошибка в их оценке может стоить достаточно дорого.
Инна Коляденко

Собственный бизнес. Чем руководствоваться при выборе?

Этот вопрос с каждым годом для нас становиться все актуальнее. Мы чаще стали менять профессии, места работы. Альтернативных путей профессионального совершенствования у нового поколения менеджеров становится все больше.
Валериан Макацария

Бизнес. Стратегия. Как найти конкурентную идею?

Эта публикация посвящена вопросу поиска конкурентной идеи. Такой идеи, которая позволит выстроить вокруг себя уникальную стратегию для Вашей организации.
Валериан Макацария

Речевой ИНТЕЛЛЕКТ

Порою нам кажется бессмысленным тратить драгоценное время и деньги на то, чтобы научиться говорить на родном языке.
Ольга Габлюк

Сила первого впечатления

Можно до бесконечности изучать, тренировать приемы управления вниманием, техники манипуляций и т. д., но если не удалось произвести первое впечатление — все бесполезно.
Ольга Габлюк

Бизнес. Ваше ли это дело?

Это важный вопрос, на который отвечали ученики-выпускники одной школы, куда меня пригласили вести предмет «выбор профессии».
Макацария Валериан

Визначення національної економічної моделі України: порівняльний аналіз можливих альтернатив

Україна, так само, як і інші колоніальні республіки колишньої радянсько-російської імперії, у досить непростих умовах визначає мету та шляхи досягнення свого самостійного майбуття, виробляє параметри соціально-економічної й геополітичної моделі розвитку в ІІІ тисячолітті.
Олег Соскін

Фінансово-економічні ризики розвитку України в умовах сучасної кризи

Україна не стала на шлях трансформацій та радикальних реформ. Відсутність стратегії, спрямованої на здійснення послідовних ринкових перетворень, призводить до зниження ефективності державної економічної політики.
Олег Соскін

Становлення національної буржуазії та середнього класу в Україні

Розвиток держави та нації пов’язаний із формуванням національної буржуазії. Якщо етнос не усвідомлює необхідності створення умов для її становлення, тоді він ніколи не перетвориться на повноцінну націю, яка, своєю чергою, не зможе розбудувати ефективну, потужну, креативну державу.
Олег Соскін

Трансформація податкової системи в контексті формування сучасної економічної моделі України

У статті проаналізовано сучасний стан і вади податкової системи України, показано діалектику податкових змін у країні починаючи з 1992 року, визначено засади та напрями трансформації вітчизняної податкової системи з огляду на необхідність впровадження сучасної, конкурентоспроможної економічної моделі України.
Олег Соскін

Організаційна ефективність процесу злиття компаній

Останнє десятиліття ХХ століття характеризувалося суттєвим сплеском злиттів та поглинань. Так у 1999 році було оголошено більше 40 тисяч таких угод загальною вартістю 3,4 трлн.дол.США.
к.е.н. Докієнко Лариса

Типологія суспільств як предмет соціальної філософії

к.філос.н. Яковлева-Романенко Олена
Ожидайте...